Kotlíková dotace Jihočeský kraj 2017 - informace

Kotlíková dotace pro Jihočeský kraj 2017

Aktualizované informace (aktualizováno 12. 5. 2017) o kotlíkových dotacích najdete zde: https://www.nova-zelena-usporam-inkapo.cz/nove-informace-o-kotlikovych-dotacich-jihocesky-kraj/

Následuje text, který byl napsán na počátku roku 2017:


Kotlíková dotace je formou podpory na výměnu neekologického kotle za nový zdroj tepla, který je ekologicky šetrnější. Za neekologický zdroj vytápění je považován kotel na pevná paliva (např. uhlí). Měněný kotel musí pro daný rodinný dům sloužit jako hlavní zdroj vytápění. Kotlíkové dotace mají v gesci jednotlivé kraje.

 

 

Chcete podat žádost o dotaci včas?

Očekává se, že žádosti o kotlíkové dotace bude možné v Jihočeském kraji opět podávat na přelomu roku 2017/2018.

  Váš e-mail nikomu nedáme

   

  Kdo může o kotlíkovou dotaci žádat?

  Žadatelem o dotaci na výměnu starého neekologického zdroje vytápění může být fyzická osoba, která je majitelem rodinného domu.

  Jaké zdroje vytápění lze vyměnit?

  Dotaci na výměnu zdroje vytápění lze žádat v případě, že je hlavním využívaným zdrojem vytápění v předmětném rodinném domě kotel na pevná paliva (uhlí, dřevo). Žadatel o dotaci musí doložit, že starý zdroj vytápění byl skutečně v daném domě používán. Proto je nutné starý kotel i jeho napojení do otopné soustavy vyfotografovat. Bez fotografie nelze o dotaci žádat.

  Příklad staršího kotle, který majitel domu chce vyměnit za ekologičtější
  Příklad staršího kotle, který majitel domu chce vyměnit za ekologičtější

  Jaký nový zdroj kotlíková dotace podporuje?

  Namísto starého kotle je možné pořídit:

  • tepelné čerpadlo
  • kotel na pevná paliva
  • plynový kondenzační kotel

  případně v kombinaci s

  • solárně-termickými systémy pro přitápění nebo přípravu teplé vody
  • mikroenergetickým opatřením

  Výše dotační podpory na výměnu kotle

  • 70 % způsobilých výdajů při pořízení nového kotle na uhlí
  • 75 %způsobilých výdajů v případě pořízení kombinovaného kotle (uhlí a biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle
  • 80 % způsobilých výdajů pro tepelné čerpadlo nebo nový kotel na biomasu

  Maximální výše podpory činí 150.000,- Kč ze způsobilých výdajů, z toho 20.000,- Kč na mikroenergetická opatření (viz níže).

  Co jsou způsobilé výdaje?

  Jde o stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou té stávající, a to včetně dodání a instalace akumulační nádoby (je-li to doporučeno projektantem, výrobcem nebo dodavatelem). Dále sem lze zahrnout náklady na zkoušky, testy či uvedení zařízení do provozu, zpracování průkazu energetické náročnosti budovy – PENB ↑ a obecně služby energetického specialisty při vydání doporučení k provedení mikroenergetických opatření.

  Na jaké domy se kotlíková dotace vztahuje?

  Dotace je určena pouze pro rodinné domy. Je-li dům zařazen v klasifikační třídě energetické náročnosti C a lepší (tj. A nebo B), lze přistoupit i k výměně kotle bez navazujících opatření. Domy, které jsou energeticky náročnější, budou muset projít tzv. mikroenergetickým opatřením.

  PENB ukáže, jak energeticky náročný dům je

  Zařazení domu do konkrétní skupiny provede energetický specialista pomocí průkazu energetické náročnosti budovy ↑ (PENB).

  Nejznámější část průkazu energetické náročnosti budovy - grafická klasifikace.
  Nejznámější část průkazu energetické náročnosti budovy – grafická klasifikace (modelový obrázek).

  Na druhé straně grafické části PENB jsou pak zachyceny dílčí ukazatele energetické náročnosti budovy.

  Dílčí klasifikace energetické náročnosti (PENB)
  Dílčí klasifikace energetické náročnosti (PENB, modelový obrázek)

   

   Váš e-mail nikomu nedáme

    

   Mikroenergetická opatření

   Do mikroenergetických opatření lze zahrnout například tyto aktivity:

   • zateplení střechy nebo půdních prostor
   • zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
   • dílčí zateplení dalších konstrukcí (fasády)
   • (dílčí) výměna oken
   • výměna vstupních/balkonových dvěří
   • výměna zasklení v oknech
   • apod.
   Příklad domu, který využívá tepelné čerpadlo
   Příklad domu, který využívá tepelné čerpadlo

   Možná kombinace s programem Nová zelená úsporám

   Celá řada majitelů domů využívá možnosti kombinovat kotlíkové dotace s dotací z programu Nová zelená úsporám. Díky tomu mohou získat řádově významnější podporu nejen na zdroj vytápění krytý z kotlíkové dotace, ale také na komplexní snížení energetické náročnosti svého domu. Kompletní dotační agendě NZÚ se věnujeme v seriálu Jak získat dotaci na zateplení.

   Peníze jsou na účet žadatele připsány do cca 9 týdnů od doložení realizace úsporných opatření.
   Kotlíková dotace se dá kombinovat s dotačním programem Nová zelená úsporám

   Nové žádosti typu kotlíková dotace by měl Jihočeský kraj začít přijímat na přelomu let 2017/2018. Důvodem je veliký zájem o tento typ podpory. Oficiální informace ↑ o kotlíkových dotacích jsou k dispozici na stránkách Jihočeského kraje. Právě na těchto stránkách je tisková zpráva z 6. prosince 2016, která vysvětluje současný stav:

   Dne 24. 11. 2016 byla v České televizi zveřejněna informace, že Ministerstvo životního prostředí plánuje vyhlásit v březnu 2017 druhou výzvu na kotlíkové dotace. Tato výzva ale bude určena pouze krajům, které tak prostřednictvím svého projektu podaného do Operačního programu Životní prostředí získají další prostředky na kotlíkové dotace, aby mohly vyhlásit druhé kolo příjmu žádostí. Vzhledem k administrativní a časové náročnosti celého procesu tak bude možné zahájit příjem žádostí pro fyzické osoby v Jihočeském kraji pravděpodobně nejdříve na přelomu roku 2017/2018. Pro Jihočeský kraj se znovu počítá s částkou cca 300 mil. Kč. Zájemcům o kotlíkovou dotaci doporučujeme průběžně sledovat webové stránky http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/, kde budou včas zveřejněny veškeré informace týkající se druhé vlny kotlíkových dotací v Jihočeském kraji.

   Zdroj: KotlikoveDotace.kraj-jihocesky.cz [2016-12-06]

   Kotlíková dotace: jak ji získat

   Aby žadatel předešel situaci, kdy kvůli zbytečné chybě dojde k zániku nároku na dotaci nebo technickým potížím, doporučuje se postupovat systematicky.

   Kontaktování energetického specialisty

   Prvním krokem pro zájemce o kotlíkovou dotaci je konzultace s energetickým specialistou. Díky tomu je možné správně dimenzovat nový zdroj vytápění, respektive správně navrhnout úsporná opatření – ať dílčí či komplexní.

   Získání doporučení od energetického specialisty

   Doporučení energetického specialisty je velmi důležitou součástí celého procesu. Energetický specialista musí mít osvědčení od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. To vypadá například takto:

   Osvědčení energetického specialisty od MPO ČR
   Osvědčení energetického specialisty od MPO ČR

   Pořízení zdroje vytápění a realizace opatření

   Zdroje vytápění využitelné pro kotlíkové dotace musejí být na schváleném seznamu. Ten je k dispozici na oficiálním web SFŽP. Bohužel v současné době nejsou nové žádosti přijímány. Je však jasné, že někteří majitelé domů s pořízením nového zdroje vytápění nemohou či nechtějí čekat. V poslední výzvě platila možnost podání žádosti i na dříve pořízené zdroje vytápění, pokud splňovaly potřebné parametry a podmínky dotačního programu.

   Bohužel nelze odpovědně říci, zda bude možné přihlašovat pořízení nových kotlů či tepelných čerpadle zpětně i tentokrát. Na základě minulých zkušeností předpokládáme, že ano, nicméně tuto informaci není v současné době možné garantovat. Rada tak zní, že pokud nový zdroj potřebujete nyní, je vhodné postupovat přesně podle dosud platných pravidel a dotaci brát jako příjemný bonus. Druhou možností je počkat na oficiální vyhlášení nové výzvy a pak mít jistotu.

   Příklad vyhledání výrobku vhodného pro využití v kotlíkové dotaci
   Příklad vyhledání výrobku vhodného pro využití v kotlíkové dotaci

   Podání žádosti

   Žádost se podává písemně/elektronicky s využitím příslušných formulářů.

   Příjem podpory

   Poté, co je žádost přijata, dochází po dokončení její administrace k vyplacení dotační podpory. Pro ilustraci – během září až prosince 2016 bylo v Jihočeském kraji vyplaceno v rámci kotlíkových dotací celkem 137 milionů Kč více než 1.200 žadatelům.

   Často kladené dotazy k tématu kotlíková dotace

   Často kladné dotazy v souvislosti s tématem kotlíková dotace

   Zájemci o kotlíkové dotace se nás často ptají na dotazy, které se postupem času opakují. Proto jsme připravili jejich jednoduchý a přehledný souhrn.

   Co v rámci kotlíkových dotací dělá energetický specialista?

   Energetický specialista posuzuje energetickou náročnost domu, který je předmětem kotlíkové dotace. Stanovuje ji na základě zpracování průkazu energetické náročnosti budovy ↑. Dále energetický specialista stanovuje návrhy na tzv. mikroenergetická opatření (změny, které se projeví v úspoře energie, jejichž finanční náročnost se pohybuje kolem 20.000,- Kč a jsou též podporovány dotací).

   Kde a jak najdu energetického specialistu

   Seznam energetických specialistů je k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a na stránkách Asociace energetických auditorů, respektive Asociace energetických specialistů. Protože objektivní posouzení nemovitosti vyžaduje osobní návštěvu, je nejvhodnější vybírat z energetických specialistů v daném regionu. V Jihočeském kraji jde např. o firmu INKAPO, kde je energetickým specialistou Ing. Zdeněk Petrtyl s osvědčením MPO ČR č. 0971.

   Odborník na Novou zelenou úsporám - Ing. Zdeněk Petrtyl
   Ing. Zdeněk Petrtyl, energetický specialista s osvědčením MPO ČR č. 0971. Jihočeský kraj – České Budějovice

    Váš e-mail nikomu nedáme

    Vztahuje se kotlíková dotace na lokální zdroje vytápění?

    Častým dotazem na téma kotlíková dotace je, zda lze žádat podporu i na výměnu lokálních zdrojů vytápění – např. pokud jsou v domě instalována kamna na uhlí či dřevo v jednotlivých místnostech a nejsou zároveň připojena na otopnou soustavu (radiátory). V takovém případě se bohužel kotlíková dotace získat nedá.

    Lokální zdroj vytápění, na který se kotlíková dotace bohužel nevztahuje
    Příklad lokálního zdroje vytápění, na který se kotlíková dotace bohužel nevztahuje

    Podporuje kotlíková dotace výměnu novějších zdrojů vytápění?

    Dalším zajímavým a častým dotazem je, zda se dá kotlíková dotace uplatnit na novější kotle na tuhá paliva, která splňují 3. či ještě lepší emisní třídu. Zde je odpověď kladná, ale je zapotřebí dodat následující: kotlíková dotace se dá uplatnit pouze v případech, kdy jde o kotle s ručním, nikoli automatickým podáváním.

    Příklad kotle na tuhá paliva, na jehož výměnu je možné podporu z programu kotlíková dotace získat
    Příklad kotle na tuhá paliva, na jehož výměnu je možné podporu z programu kotlíková dotace získat

    Podporuje kotlíková dotace výměnu elektrokotlů a plynových kotlů?

    Nepodporuje. Chcete-li žádat o výměnu elektrokotle, je možné jej nahradit tepelným čerpadlem a žádat podporu z programu Nová zelená úsporám. Dotaci na výměnu kotle na plyn obdržet nelze. Stejně tak nelze získat dotaci na výměnu původního zdroje vytápění, který spaluje výhradně biomasu (např. dřevo) za nový kotel spalující uhlí.

    Má se PENB zpracovat na stav před nebo po výměně kotle?

    Průkaz energetické náročnosti budovy (někdy se mu neprávně říká energetický štítek), je zapotřebí zpracovat pro původní stav, tj. na stav před výměnou zdroje vytápění. Aby bylo možné kotlíkovou dotaci získat bez současné realizace mikroenergetických opatření, musí dům splňovat klasifikační třídu C alespoň v jednom z posuzovaných kritérií. Těmi jsou: ukazatel celkové dodané energie, celková primární neobnovitelná energie nebo průměrný součinitel prostupu tepla.

    Náhled na průkaz energetické náročnosti budovy domu, který je celkově úsporný
    Náhled na průkaz energetické náročnosti budovy domu, který je celkově úsporný

    Mám dva zdroje vytápění. Jak prokáži, že měněný zdroj je hlavní?

    Někteří zájemci o kotlíkovou dotaci mají v domě dva či více zdrojů vytápění (např. kotel na pevná paliva a elektrokotel, plynový kotel apod.). Pro doložení, že měněný kotel na tuhá paliva je hlavním zdrojem, je zapotřebí napsat o tomto stavu čestné prohlášení.

    Jak dlouho trvá zpracování agendy pro kotlíkovou dotaci?

    Prohlídka nemovitosti na místě trvá přibližně 1 hodinu. Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy pro rodinný dům je otázkou cca 2-3 dní. Vzhledem k tomu, že zakázky je zapotřebí vzhledem k relativně velké poptávce plánovat, doporučujeme kontaktovat energetického specialistu minimálně 3-4 týdny před tím, než budete chtít podávat žádost o kotlíkovou dotaci.

     Váš e-mail nikomu nedáme