5. díl seriálu Jak získat dotaci na zateplení: Doložení realizace

5. krok k dotaci na zateplení – doložení realizace

V minulém díle seriálu Jak získat dotaci na zateplení jsme věnovali pozornost realizaci úsporných opatření. Dnes se v díle posledním zaměříme na poslední krok – doložení realizace tak, aby byla vyplacena podpora z dotačního programu Nová zelená úsporám ↑.

Příklad domu, kde již byla úsporná opatření dokončena a doložena.
Příklad domu, kde již byla úsporná opatření dokončena a doložena.

Doložení realizace: jaké dokumenty jsou potřeba?

Do jednoho a půl roku od akceptace žádosti Státním fondem životního prostředí je nutné uskutečnit stavební úpravy a doložit je pomocí souvisejících dokumentů. Předpřipravené formuláře či vzory lze stáhnout ze stránek programu Nová zelená úsporám. Především jde o tyto:

  • Formulář s názvem Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů (jde o seznam všech předkládaných dokumentů a přehled způsobilých výdajů doplněný o čestné prohlášení)
  • Výpis z katastru nemovitostí (originál, ne starší než 90 dní)
  • Soupis faktur souvisejících s úspornými opatřeními (pozor, faktury musejí být psány na žadatele či spoluvlastníka nemovitosti a označovat provedená opatření)
  • Faktury za realizaci opatření (včetně soupisu provedených prací/položkového rozpočtu), za zhotovení odborného posudku, provedení odborného technického dozoru či provedení měření průvzdušnosti obálky budovy (pokud se tohoto případ kroku týká)
  • Potvrzení o úhradě nákladů (výpis z bankovního účtu, příjmový pokladní doklad nebo potvrzení od dodavatele, že platba byla provedena); dodává se originál či kopie
  • Doklad o projednání záměru se stavebním úřadem (v originále či kopii – kolaudační souhlas či písemné potvrzení stavebního úřadu)
  • Závěrečná zpráva odborného technického dozoru
  • Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy – blower door test (pouze, pokud byla součástí opatření instalace řízeného větrání)
  • Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých materiálů (pokud nebyl použit výrobek, který má tzv. SVT kód, tj. není na Seznamu výrobků a technologií, který používá Státní fond životního prostředí).

Pokud došlo během realizace k nějaké změně oproti schválenému odbornému posudku, je nutné toto oznámit na SFŽP a doložit relevantními dokumenty. Doporučujeme však, pokud to není vysloveně nutné, změny neprovádět.

Kam je třeba dokumenty poslat?

Výše uvedené dokumenty se osobně předají či zašlou na krajské pracoviště SFŽP, kde byla podána žádost. Následně obdrží žadatel Prohlášení o přijetí podmínek dotace, které podepíše a zašle či osobně doručí na krajské pracoviště SFŽP.

Peníze jsou na účet žadatele připsány do cca 9 týdnů od doložení realizace úsporných opatření.
Peníze jsou na účet žadatele připsány do cca 9 týdnů od doložení realizace úsporných opatření.

Vyplacení dotace

Pokud je vše v pořádku, přibližně do 9 týdnů od doložení realizace by měly žadateli přijít peníze na jím uvedený bankovní účet. Celkově je možné získat podporu až do výše 50 % z doložených způsobilých výdajů.

Tento náš článek vyšel i na webu Estav.cz v rámci sekce Nová zelená úsporám