Stavební práce a jejich kvalita jsou mimořádně důležité. I v programu Nová zelená úsporám.

4. krok k dotaci na zateplení: stavební práce

Stavební práce a kvalita jejich provedení jsou zcela klíčovým momentem. Každý řetěz je jen tak silný, jako jeho nejslabší článek. V dnešním díle seriálu Jak získat dotaci na zateplení v programu Nová zelená úsporám se proto věnuje právě realizaci úsporných opatření. Připomeňme pouze krátce pro doplnění ještě předcházející díly: 1) Posouzení možností zateplení, 2) Zpracování odborného posudku a 3) Příprava a podání žádosti o dotaci. Nyní jsme tedy ve stavu, kdy Státní fond životního prostředí nám zaslal akceptační dopis, ve kterém nám oznámil, že dotace pro nás byla vyhrazena. Jak budeme postupovat dál?

Stavební práce: lhůta pro řádnou realizaci a doložení

Od vydání akceptačního dopisu začíná běžet lhůta 18 měsíců, během kterých musejí být opatření související se zateplením řádně realizována a doložena. Co to konkrétně znamená?

Věnujte odpovídající péči výběru stavební firmy

Opatření uvedená v odborném posudku (tj. projektové dokumentaci a energetickém posudku) musejí být provedena dodavatelsky, tj. nikoli svépomocí. Je důležité, aby stavební firma již od samotného počátku věděla, že stavební záměr je přihlášen do dotačního programu. Nevyplývají pro ni z toho sice žádné komplikace, ale je důležité, aby plně respektovala zadání a parametry zateplení.

Doporučujeme zaslat poptávku více stavebním firmám a srovnat jejich nabídky. Pro tento účel se zpracovává stavební rozpočet podle platného ceníku stavebních prací, a dále tzv. výkaz výměr. Je to dokument, který obsahuje položku po položce rozepsaný seznam aktivit a materiálů, které s provedením zateplení souvisejí. Do tohoto výkazu (někdy se mu také říká slepý rozpočet) pak firmy doplní ceny za jednotlivé součásti zakázky – stavební práce. Výhodou pro investora/majitele nemovitosti je tak výborná přehlednost a srovnatelnost nabídek.

Na tomto místě však jedním dechem dodáváme, že cena jako taková je sice velmi důležitým, nikoli však jediným faktorem, kterému byste při výběru stavební firmy měli věnovat pozornost.

Příklad domu, na kterém byly již stavební práce dokončeny.
Příklad domu, na kterém byly již stavební práce dokončeny.

Dodržení podmínek stanovených v odborném posudku

Význam a hodnota odborného posudku tkví v tom, že navržená opatření splňují nároky jak na požadavky a možnosti investora, tak i nároky dotačního programu. To, co bylo ze strany SFŽP přijato a odsouhlaseno akceptačním dopisem, by se již nemělo měnit. Jednak se žadatel vystavuje riziku, že změny ohrozí splnění parametrů, za druhé je pak nutné posudek přepracovávat a s tím jsou spojené dodatečné – a zbytečné finanční náklady.

Vliv může mít i taková „maličkost“ jako je změna plochy oken/dveří, volba jiného materiálu apod. Je-li to s ohledem na danou situaci skutečně nutné a nějaké změny musejí proběhnout, opravdu doporučujeme je před skutečnou realizací nejdříve konzultovat s energetickým specialistou, který odborný posudek připravil.

Parametry, které splní více materiálů či výrobků

Nemusíte se však být, že by výběr materiálů či výrobků byl nějak omezen. Často (většinou) se stává, že investor při zpracování posudku ještě například nemá vybraného dodavatele oken a dveří. V takovém případě je v odborném posudku pouze naformulován požadavek na technické parametry otvorových výplní, které musí výrobky splnit. A v naprosté většině případů je splňuje skutečně široká škála dodavatelů.

Odborný technický dozor kontroluje stavební práce

Pro žadatele o dotaci na zateplení je povinností zajistit na stavbu odborný technický dozor. Osoba, která dozor provádí, dává pozor na to, zda jsou stavební úpravy prováděny řádně a v souladu s odborným posudkem. Proto program Nová zelená úsporám pamatuje s dotací i na tuto aktivitu a podporuje ji částkou 5.000,- Kč. Technický dozor může vykonávat člověk mající vysokoškolské vzdělání stavební či architektonické nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitou a minimálně tříletou praxi při provádění staveb, popř. je autorizovanou osobou ČKAIT ↑ nebo ČKA ↑. Je také důležité, aby osoba, která dozor provádí, nebyla ve střetu zájmů.