Severní pohled na pasivní rodinný dům u Prahy

Optimalizace projektu pasivního domu, Praha

Pro klienta z Prahy jsme – stejně jako pro jeho kolegu a budoucího souseda (má podobný pasivní dům) – zpracovali optimalizační výpočty pro pasivní rodinný dům a výsledek prokázali energetickým posudkem. Zde prezentujeme stručný výběr z textové části energetického posudku (zpracování v r. 2014). V rámci optimalizace projektu pasivního domu jsme věnovali pozornost všem součástem budovy.

Západní pohled na pasivní rodinný dům u Prahy
Západní pohled na pasivní rodinný dům u Prahy

Stavební systém

Jedná o dům s parametry pasivního domu. Dům je izolovaný na obvodovém plášti 160 + 240 = 400 mm tepelné izolace. Pro takové řešení je zvolena dřevěná sloupková konstrukce z obdélníkových dřevěných profilů vyplněná izolací a zevnitř opláštěná deskami Fermacell, které slouží jako konstrukční zavětrování. Jako parotěsná a vzduchotěsná vrstva slouží parotěsná fólie. Tepelná izolace je aplikována z vnějšího líce a ve vnitřku dřevěné nosné konstrukce. Zevnitř jde o desky (rohože) z minerálního vlákna v rámové konstrukci stěn, zvenku o aplikaci kontaktního zateplovacího systému (VKZS) s použitím šedého EPS.

Základy domu

Založení vytápěné části domu je navrženo na základových pasech. Niveleta základů je jednotná. Pasy jsou zahrnuty zeminou.

Svislé konstrukce

Nosná část stěny je tvořena dřevěnými lepenými sloupky profilu 160/60. Sloupky budou rozmístěny v osové vzdálenosti 660 mm. Na sloupky je z venku kotven fasádní plášť ze sádrovláknitých desek Fermacell, které plní funkci tepelně-izolační a závětrné vrstvy a nosiče systému kontaktního zateplení (VKZS). Kotvení desek do sloupů je pomocí zapuštěných vrutů s plastovými roznášecími podložkami. Na fasádní desky je aplikován příslušný certifikovaný kontaktní zateplovací systém. Vnitřní skladbu stěny tvoří opět sádrovláknité desky Fermacell, vrutované a hřebíkované do dřevěných sloupků. Spoje musí být důsledně přelepené páskou (např. AIRSTOP FLEX).

Všechny spáry a prostupy budou těsněny trvale elastickým butylenovým tmelem a přelepeny parotěsnicí páskou (např. AIRSTOP FLEX), případně těsnicími tvarovkami (např. sortiment ISOCELL apod.). Dutina v šíři sloupů (160mm) je vyplněna tepelnou izolací z minerálního vlákna. Před vnitřním pláštěm směrem do interiéru je vodorovné latění 40 x 30 mm s instalacemi a vzduchovou uzavřenou dutinou. Vnitřní pohledové plochy jsou tvořeny sádrovláknitými deskami Fermacell. V místech zeslabení konstrukce obvodové stěny (truhlíky předokenních žaluzií) musí být aplikována kvalitnější tepelná izolace než v ostatní ploše stěn (například vakuová) k maximální eliminaci tepelných mostů. Tyto detaily vyřeší projektová dokumentace.

Východní pohled na pasivní rodinný dům u Prahy
Východní pohled na pasivní rodinný dům u Prahy

Vodorovné konstrukce

Podlahová konstrukce je tvořena standardním způsobem štěrkovým podsypem k vyrovnání terénních nerovností, roznášecí železobetonovou betonovou deskou. Na desku je aplikována hydroizolace proti zemní vlhkosti, separační fólie a následně tepelně izolační vrstva ze stabilizovaného polystyrenu Neopor tl. 150 mm. Po aplikaci další separační fólie následuje souvrství nášlapné skladby celé podlahy.

Přímý styk dřevěných konstrukcí s betonovými pilířky musí být eliminován (např. vložením dvojice dubových podložek), tl. cca 40 mm (2 x 20 mm) pod vytápěnou částí domu. Strop je tvořen spodními pásnicemi vazníků nad 2.NP. Konstrukce je skryta podhledem ze sádrokartonových desek 12,5 mm, horní ochrana izolačních desek musí být z vhodného difúzně propustného materiálu k zamezení znečištění izolace padající nečistotou ze střešního pláště.

Střecha

Nosné prvky pro konstrukci střechy jsou dřevěné vazníky. Na horní pásnici vazníků je zavětrování a latění pro betonovou střešní krytinu Bramac Max.

Okna a dveře

Všechna okna, balkonové i vchodové dveře jsou provedena z prvků splňujících pasívní standard. Jedná se o plastová okna a pevně prosklené rámy s izolačními trojskly.

Technická zařízení budovy

V rámci optimalizace projektu pasivního domu jsme věnovali pozornost i technickým zařízením budovy.

Jižní pohled na pasivní rodinný dům u Prahy
Jižní pohled na pasivní rodinný dům u Prahy

Vytápění

Zdroj vytápění

Vytápění je zajištěno prostřednictvím tepelného čerpadla systému vzduch – voda, zdroj je napojen do otopného systému podlahového vytápění budovy; topný výkon nebyl v době zpracování EP dosud znám jakož ani typ tepelného čerpadla. V koupelně je v rámci DSP (dokumentace pro stavební povolení) navržen jako dodatečný zdroj elektrický topný žebřík Thermal Trend KDO-E 600/1320 s integrovaným regulátorem teploty. Výkon elektrické topné tyče je 600 W.

Energetický výpočet duplicitní topidlo neuvažuje. Jedná se o zdroj, který nebude využíván standardně, pouze v případě nárazové potřeby. Celkovou dobu využití lze odhadnout do 1%. Tímto opatřením nedochází k žádnému zkreslení výsledku výpočtu. Jedná se o zdroj spotřebovávající elektřinu stejně jako hlavní zdroj – TČ, s vysokou účinností, jen  příležitostně využívaný. Sledované parametry výpočtu tím tedy nejsou ovlivněny.

Akumulace

Dle pravidel programu Nová zelená úsporám je nutno do topné soustavy zařadit akumulační zásobník teplé vody minimálního objemu 15 l / kW jmenovitého topného výkonu zdroje. Vypočtená tepelná ztráta objektu je 13,5 kW, minimální objem zásobníku je tedy 202 l => do systému je nutno vložit zásobník obejmu cca 250 l s vnitřním zásobníkem teplé vody cca 90 l – dle nabídky jednotlivých výrobců.

V 1. i 2. NP je vytápění zajištěno pomocí podlahových rozvodů TV ÚT umístěných v systémové desce podlahového vytápění.

Ohřev teplé vody

Ohřev teplé vody je zajištěn prostřednictvím tepelného čerpadla systému vzduch – voda. Ohřev TV je integrován v akumulačním zásobníku teplé vody objemu cca 250 l. Teplá voda se ohřívá ve vnitřním zásobníku akumulační nádoby, který má objem cca 90 l, případně více.

Výměna vzduchu – větrání

Je provedena řízená výměna vzduchu v celém objektu pomocí centrální ventilační jednotky s rekuperací tepla, zařízení je včetně integrované ovládací jednotky a vestavěného letního by-passu, maximální výkon 275 m3/hod., typ jednotky Regulus Sentinel Kinetic B.

Zastínění, opatření k zamezení vzestupu vnitřní teploty

Pro zamezení přehřívání vnitřních prostor je využito:

  • selektivního zasklení s povlakem Climatop+, celkový solární faktor zasklení g = 0,62 [-]
  • vnitřního stínění běžnými záclonami
  • předokenních žaluzií nebo rolet oken ve 2. NP orientovaných na jih (místnosti 2.07 a 2.04) a na západ (místnost 2.04); žaluzie (rolety) jsou v k lidovém s tavu u kryty v nadokenním prostoru, zeslabení tepelné izolace v tomto místě je kompenzováno použitím vylepšené tepelné izolace

Osvětlení

Osvětlení je navrženo zčásti přirozené, zčásti umělé. Většinu umělého osvětlení tvoří kombinace klasického žárovkového a halogenového, případně LED osvětlení.

Chlazení

Chlazení není navrženo.

Výsledek optimalizace projektu pasivního domu

V rámci optimalizace projektu tohoto pasivního domu byla věnována pozornost různým součástem stavby tak, aby výsledek byl co nejlepší z pohledu energetického i technického. Zároveň klient přihlásil tuto novostavbu do dotačního programu Nová zelená úsporám – kategorie B: novostavby pasivních domů. Zpracovali jsme pro něj a podali žádost o dotaci. Podpora v rámci dotačního programu činila 435.000,- Kč. Pro tento pasivní dům jsme připravili také PENB pro novostavbu ↑.

Ing. Zdeněk Petrtyl, energetický specialista, absolvoval kurz Centra pasivního domu Navrhování pasivních a nulových budov
Ing. Zdeněk Petrtyl, energetický specialista, absolvoval kurz Centra pasivního domu Navrhování pasivních a nulových budov